VI Mazowiecki Drużynowy Turniej Boccia.

W dniu 23 maja 2019 roku w w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie, odbył się VI Mazowiecki Drużynowy Turniej Boccia. W turnieju brało udział 26 reprezentacji szkół i ośrodków z całego województwa Mazowieckiego. Nasza drużyna w czasie zawodów wystąpiła w następującym składzie: Karolina Tomaszewska, Dominika Krasińska, Mateusz Bryzek, Patryk Motyl, Filip Rumiński, Sebastian Mielczarek. Gratulujemy Naszym zawodnikom udziału w turnieju i życzymy w przyszłym roku awansu do części finałowej turnieju!

Piękna nasza Polska cała

W środę  08. 05.2019 r. odbyły się integracyjne warsztaty edukacyjne dla wszystkich uczniów naszego Zespołu. Celem zajęć było kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie wybranych miast oraz ciekawych miejsc turystycznych, przyrodniczych i związanych z kultura. Uczniowie utrwalali i poszerzali wiedzę o Polsce na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez uczniów klas starszych dla partnerów międzynarodowych. Wszyscy chętnie odpowiadali na pytania nauczyciela, aktywnie rozwiązywali zagadki i rebusy. Podsumowaniem zajęć było wspólne odśpiewanie piosenki „Mój kraj jest naj” wzmacniającej poczucie radości i dumy z bycia Polakiem. Tłem do zajęć była wystawa autoportretów wykonanych przez uczniów pod hasłem „Polska to my”.

Spotkanie z ratownikiem

12 lutego gościł w naszej szkole PAN RATOWNIK. Dzieci z klas młodszych dowiedziały się, kim jest ratownik medyczny, na czym polega jego praca i kiedy oraz w jaki sposób należy wzywać zespół ratownictwa medycznego. Dla uczniów z klas starszych pan ratownik przeprowadził zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – uczniowie utrwalili sobie znajomość numerów alarmowych oraz dowiedzieli się, kiedy powinni z nich korzystać. Nauczyli się na fantomie uciskać klatkę piersiową u osoby, która nie oddycha oraz układać nieprzytomnego poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Pan ratownik pokazał także wyposażenie torby medycznej. Na koniec spotkania chętni uczniowie mogli zrobić sobie zdjęcie w stroju ratownika.

Polska sztuka ludowa

3 kwietnia gościliśmy w naszej szkole tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Poznajemy polski folklor”. Podczas występu artyści zaśpiewali polskie piosenki ludowe i zaprezentowali polskie tańce narodowe – krakowiaka i kujawiaka. Uczniowie zostali zaproszeni do wspólnej zabawy, podczas której razem z tancerzami wykonywali podstawowe kroki krakowiaka. To była piękna lekcja polskiej sztuki ludowej, związana z realizacją szkolnego Projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 6 oraz realizacją innowacji pedagogicznej „Polska oczami dziecka” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5.

Tak pomagam

Nasi wolontariusze mieli ostatnio dużo pracy. 29.04 włączyli się w działania na rzecz potrzebujących organizowane przez Caritas Polska – Tak, Pomagam! (była to 16. ogólnopolska zbiórka żywności w sklepach w całej Polsce). Zebrane przez nas produkty posłużą do przygotowania świątecznych paczek dla najbardziej potrzebujących. Udział w akcji był dla naszych wolontariuszy dużym i ważnym przeżyciem. Po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, że pomaganie nie musi być trudne, a może sprawić wiele radości.

Szanowni Rodzice, Opiekunowie,

jeżeli, z uwagi na osobistą sytuację, chcieliby Państwo aby Wasze dziecko w dniach ferii świątecznych  ( 18.04, 19.04, i 23.04. 2019r. ) przebywało w szkole prosimy o kontakt z dyrektorem ZSS nr 90, do 16 kwietnia 2019r.

Komunikacja bez barier – Wartości bez granic

W marcu gościliśmy w naszej szkole przedszkolaki z Akademii Sztuk Dziecięcych oraz z Przedszkola nr 243. Podczas dwóch spotkań nasi goście zwiedzili międzynarodową wystawę prac plastycznych „Co nas łączy? Wartości bez granic”, która była inspiracją do ważnej rozmowy o wartościach. Pokazaliśmy też dzieciom naszą szkołę, sale, w których się uczymy oraz prace, które tworzymy. Podczas warsztatów o komunikacji alternatywnej nasi uczniowie pokazali przedszkolakom niewerbalne sposoby porozumiewania się z wykorzystaniem książek do komunikacji alternatywnej i tabletu z programem Mówik. Nasi goście poznali różne symbole i gesty komunikacyjne. Wspólnie przeczytali ilustrowane opowiadania. Podczas integracyjnych zajęć plastycznych uczestnicy warsztatów stworzyli barwne „zwierciadła wartości”.
To były wartościowe i pouczające spotkania, spotkania bez barier, pełne empatii, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Cieszymy się, że mamy w środowisku tak wspaniałych przyjaciół.

Pożegnanie zimy

26 marca młodzież z zespołów rewalidacyjno-wychowawczych wzięła udział w zajęciach porannego kręgu – stymulacji polisensorycznej pod hasłem „Pożegnanie zimy”. Podczas wspólnie spędzonego czasu mieliśmy okazję przypomnieć sobie podstawowe cechy charakterystyczne zimy. Oglądaliśmy obrazki i symbole, utrwalaliśmy zapach i smak mięty, doświadczaliśmy wrażeń dotykowych i termicznych, dotykając zimne-twarde i ciepłe-miękkie kule. Poznaliśmy też piosenkę „Zima”, akompaniując przy tym na instrumentach muzycznych i malując prace białą farbą. Wykonaliśmy też białe papierowe kule i bawiliśmy się z folią malarska. To było bardzo miłe pożegnanie zimy.

Nasza korespondencja

W bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy współpracę korespondencyjną z uczniami Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 w Jastrzębiu Zdroju i Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Olsztynie. Uczniowie wymienili się z nowymi przyjaciółmi listami i kartami Wykorzystując komunikację alternatywną, przedstawili się i opowiedzieli o swoich zainteresowaniach. Dziękujemy kolegom i koleżankom za listy i piękne życzenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Zespole Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Specjalnych, w tym danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest Zespół Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie, reprezentowany przez Danutę Wodyk-Wyczółkowską – Dyrektora.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Dawidem Gołębskim , możliwy jest pod adresem email: mbfo.iod@um.warszawa.pl.Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.

 3. Administrator Państwa danych osobowych przetwarza je na podstawie: artrt. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

 4. Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia uczniowi nauki w Zespole Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie, dokumentowania jej przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkół specjalnych nr 90 w Warszawie może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO;

 5. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

 2. uprawnione podmioty dostarczające Zespołowi Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie obsługi księgowej, informatycznej lub prawnej na podstawie stosownych umów;

 3. podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział;

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;

 2. Dane zgromadzone w związku z nauczaniem w Zespole Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;

 3. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 4. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby określone w pkt. 4) nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Bal marzeń

Pod tym hasłem odbył się 21.02 w ZSS nr 90 szkolny bal karnawałowy. Gościliśmy na nim rodziców, młodzież i dzieci z zaprzyjaźnionych placówek: Przedszkola nr 249, Przedszkola nr 41 „Wiślana Kropelka”, gości z Zespołu Szkół nr 102 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Warszawie.
Uczestnicy balu zaprezentowali pomysłowe i oryginalne stroje. Odbyły się wspaniałe zabawy taneczne i atrakcyjne konkursy. Wspólne tańce dały wiele radości wszystkim uczestnikom balu.
Organizatorzy dziękują za wspólną zabawę i zapraszają za rok na kolejny  bal karnawałowy.

Dzień Francuski – warsztaty

W poniedziałek 25.02 odbyły się w naszej szkole warsztaty pt.” Dzień Francuski” realizowane w ramach Projektu współpracy międzynarodowej ze Szkołą Podstawową Alexandre’a Dumasa we Francji. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o Francji. Poznali położenie geograficzne, symbole narodowe i cechy charakterystyczne tego kraju.
Podczas wykonywania różnorodnych zadań wszyscy dobrze się bawili, śpiewali piosenki po polsku „Panie Janie” i po francusku „Frere Jacques”. Przedstawiciele klas zatańczyli dla wszystkich francuski taniec „Avant- deux. Młodzież odgrywała też scenki, wcielając się w rolę osób z prezentowanych na obrazach. Dużą atrakcją było wspólne robinie mumii. Swoją wiedzę o Francji uczniowie utrwalali, rozwiązując obrazkowe zagadki.
Podsumowaniem zajęć było uroczyste wręczenie uczniom dyplomów za udział w międzynarodowej wystawie prac plastycznych pod hasłem „Co nas łączy? Wartości bez granic”.
Nastrój warsztatów odzwierciedla nasza galeria zdjęć.