Archiwa autora: grazab

Pożegnanie uczniów klas trzecich

17 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste pożegnanie 4 uczniów z klasy III A i III B Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 6: Kariny, Karoliny, Sebastiana i Bartłomieja. Na początek tradycyjnie już absolwenci, ich koledzy i koleżanki oraz towarzyszący im nauczyciele zaprezentowali się w pięknym polonezie. W czasie uroczystości podziwialiśmy umiejętności wokalno – muzyczne naszych uczniów, którzy zagrali na instrumentach utwór zadedykowany specjalnie kadrze pedagogicznej, wszystkim pracownikom szkoły. Podziękowali w ten symboliczny sposób za poświęcony czas i przekazaną wiedzę, za wprowadzenie w świat wartości niezbędnych w dalszym życiu, za opiekę i ciepło jakiego doświadczyli, za starania, cierpliwość i uśmiech. Absolwenci dziękowali również swoim rodzicom za bezwarunkową miłość, wychowanie, opiekę i wsparcie we wszystkich chwilach ich życia, wykonując utwór pt. „To dzięki Wam”. Miłą niespodziankę dla absolwentów przygotowali młodsi uczniowie, dedykując im taniec nowoczesny. Niezwykle wzruszającym momentem uroczystości był krótki pokaz filmu ze zdjęciami absolwentów i ich najpiękniejszymi chwilami w szkole. Głos zabrała również przedstawicielka rodziców, która w pięknym przemówieniu podziękowała za trud kształcenia i wychowania uczniów. Pani dyrektor w krótkim przemówieniu podziękowała absolwentom i ich rodzicom za wspólnie spędzone lata, zapraszając jednocześnie do częstego odwiedzania placówki. Następnie wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy, a młodsi uczniowie podarowali własnoręcznie wykonane upominki. Były łzy wzruszenia i smutku. Ale wszystko, co się zaczyna, musi się kiedyś skończyć. I choć tak trudno było się rozstawać, chcemy zadedykować naszym absolwentom motto: „Nie patrz w przeszłość, tam już byłeś i wszystko widziałeś, idź naprzód, tam jest ciekawiej”.

VI Mazowiecki Drużynowy Turniej Boccia.

W dniu 23 maja 2019 roku w w Szkole Podstawowej nr 4 w Wołominie, odbył się VI Mazowiecki Drużynowy Turniej Boccia. W turnieju brało udział 26 reprezentacji szkół i ośrodków z całego województwa Mazowieckiego. Nasza drużyna w czasie zawodów wystąpiła w następującym składzie: Karolina Tomaszewska, Dominika Krasińska, Mateusz Bryzek, Patryk Motyl, Filip Rumiński, Sebastian Mielczarek. Gratulujemy Naszym zawodnikom udziału w turnieju i życzymy w przyszłym roku awansu do części finałowej turnieju!

Piękna nasza Polska cała

W środę  08. 05.2019 r. odbyły się integracyjne warsztaty edukacyjne dla wszystkich uczniów naszego Zespołu. Celem zajęć było kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie wybranych miast oraz ciekawych miejsc turystycznych, przyrodniczych i związanych z kultura. Uczniowie utrwalali i poszerzali wiedzę o Polsce na podstawie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez uczniów klas starszych dla partnerów międzynarodowych. Wszyscy chętnie odpowiadali na pytania nauczyciela, aktywnie rozwiązywali zagadki i rebusy. Podsumowaniem zajęć było wspólne odśpiewanie piosenki „Mój kraj jest naj” wzmacniającej poczucie radości i dumy z bycia Polakiem. Tłem do zajęć była wystawa autoportretów wykonanych przez uczniów pod hasłem „Polska to my”.

Spotkanie z ratownikiem

12 lutego gościł w naszej szkole PAN RATOWNIK. Dzieci z klas młodszych dowiedziały się, kim jest ratownik medyczny, na czym polega jego praca i kiedy oraz w jaki sposób należy wzywać zespół ratownictwa medycznego. Dla uczniów z klas starszych pan ratownik przeprowadził zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – uczniowie utrwalili sobie znajomość numerów alarmowych oraz dowiedzieli się, kiedy powinni z nich korzystać. Nauczyli się na fantomie uciskać klatkę piersiową u osoby, która nie oddycha oraz układać nieprzytomnego poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Pan ratownik pokazał także wyposażenie torby medycznej. Na koniec spotkania chętni uczniowie mogli zrobić sobie zdjęcie w stroju ratownika.

Polska sztuka ludowa

3 kwietnia gościliśmy w naszej szkole tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Poznajemy polski folklor”. Podczas występu artyści zaśpiewali polskie piosenki ludowe i zaprezentowali polskie tańce narodowe – krakowiaka i kujawiaka. Uczniowie zostali zaproszeni do wspólnej zabawy, podczas której razem z tancerzami wykonywali podstawowe kroki krakowiaka. To była piękna lekcja polskiej sztuki ludowej, związana z realizacją szkolnego Projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 6 oraz realizacją innowacji pedagogicznej „Polska oczami dziecka” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5.

Tak pomagam

Nasi wolontariusze mieli ostatnio dużo pracy. 29.04 włączyli się w działania na rzecz potrzebujących organizowane przez Caritas Polska – Tak, Pomagam! (była to 16. ogólnopolska zbiórka żywności w sklepach w całej Polsce). Zebrane przez nas produkty posłużą do przygotowania świątecznych paczek dla najbardziej potrzebujących. Udział w akcji był dla naszych wolontariuszy dużym i ważnym przeżyciem. Po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, że pomaganie nie musi być trudne, a może sprawić wiele radości.

Szanowni Rodzice, Opiekunowie,

jeżeli, z uwagi na osobistą sytuację, chcieliby Państwo aby Wasze dziecko w dniach ferii świątecznych  ( 18.04, 19.04, i 23.04. 2019r. ) przebywało w szkole prosimy o kontakt z dyrektorem ZSS nr 90, do 16 kwietnia 2019r.

Komunikacja bez barier – Wartości bez granic

W marcu gościliśmy w naszej szkole przedszkolaki z Akademii Sztuk Dziecięcych oraz z Przedszkola nr 243. Podczas dwóch spotkań nasi goście zwiedzili międzynarodową wystawę prac plastycznych „Co nas łączy? Wartości bez granic”, która była inspiracją do ważnej rozmowy o wartościach. Pokazaliśmy też dzieciom naszą szkołę, sale, w których się uczymy oraz prace, które tworzymy. Podczas warsztatów o komunikacji alternatywnej nasi uczniowie pokazali przedszkolakom niewerbalne sposoby porozumiewania się z wykorzystaniem książek do komunikacji alternatywnej i tabletu z programem Mówik. Nasi goście poznali różne symbole i gesty komunikacyjne. Wspólnie przeczytali ilustrowane opowiadania. Podczas integracyjnych zajęć plastycznych uczestnicy warsztatów stworzyli barwne „zwierciadła wartości”.
To były wartościowe i pouczające spotkania, spotkania bez barier, pełne empatii, zrozumienia i wzajemnego szacunku. Cieszymy się, że mamy w środowisku tak wspaniałych przyjaciół.

Pożegnanie zimy

26 marca młodzież z zespołów rewalidacyjno-wychowawczych wzięła udział w zajęciach porannego kręgu – stymulacji polisensorycznej pod hasłem „Pożegnanie zimy”. Podczas wspólnie spędzonego czasu mieliśmy okazję przypomnieć sobie podstawowe cechy charakterystyczne zimy. Oglądaliśmy obrazki i symbole, utrwalaliśmy zapach i smak mięty, doświadczaliśmy wrażeń dotykowych i termicznych, dotykając zimne-twarde i ciepłe-miękkie kule. Poznaliśmy też piosenkę „Zima”, akompaniując przy tym na instrumentach muzycznych i malując prace białą farbą. Wykonaliśmy też białe papierowe kule i bawiliśmy się z folią malarska. To było bardzo miłe pożegnanie zimy.

Nasza korespondencja

W bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy współpracę korespondencyjną z uczniami Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 w Jastrzębiu Zdroju i Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Olsztynie. Uczniowie wymienili się z nowymi przyjaciółmi listami i kartami Wykorzystując komunikację alternatywną, przedstawili się i opowiedzieli o swoich zainteresowaniach. Dziękujemy kolegom i koleżankom za listy i piękne życzenia.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Zespole Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Specjalnych, w tym danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest Zespół Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie, reprezentowany przez Danutę Wodyk-Wyczółkowską – Dyrektora.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Dawidem Gołębskim , możliwy jest pod adresem email: mbfo.iod@um.warszawa.pl.Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.

 3. Administrator Państwa danych osobowych przetwarza je na podstawie: artrt. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

 4. Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia uczniowi nauki w Zespole Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie, dokumentowania jej przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkół specjalnych nr 90 w Warszawie może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO;

 5. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

 2. uprawnione podmioty dostarczające Zespołowi Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie obsługi księgowej, informatycznej lub prawnej na podstawie stosownych umów;

 3. podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział;

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;

 2. Dane zgromadzone w związku z nauczaniem w Zespole Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;

 3. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 4. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby określone w pkt. 4) nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.