Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Zespole Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Specjalnych, w tym danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest Zespół Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie, reprezentowany przez Danutę Wodyk-Wyczółkowską – Dyrektora.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Dawidem Gołębskim , możliwy jest pod adresem email: mbfo.iod@um.warszawa.pl.Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.

 3. Administrator Państwa danych osobowych przetwarza je na podstawie: artrt. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

 4. Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celach wynikających z przepisów prawa a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia uczniowi nauki w Zespole Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie, dokumentowania jej przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa, przy czym podstawę przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO stanowią przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit. g tego rozporządzenia; niekiedy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkół specjalnych nr 90 w Warszawie może być dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych uzyskiwana na zasadach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a w związku z art. 7 RODO;

 5. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;

 2. uprawnione podmioty dostarczające Zespołowi Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie obsługi księgowej, informatycznej lub prawnej na podstawie stosownych umów;

 3. podmioty organizujące olimpiady, konkursy i inne wydarzenia edukacyjne, w których uczeń bierze udział;

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;

 2. Dane zgromadzone w związku z nauczaniem w Zespole Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;

 3. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 4. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby określone w pkt. 4) nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Bal marzeń

Pod tym hasłem odbył się 21.02 w ZSS nr 90 szkolny bal karnawałowy. Gościliśmy na nim rodziców, młodzież i dzieci z zaprzyjaźnionych placówek: Przedszkola nr 249, Przedszkola nr 41 „Wiślana Kropelka”, gości z Zespołu Szkół nr 102 oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Warszawie.
Uczestnicy balu zaprezentowali pomysłowe i oryginalne stroje. Odbyły się wspaniałe zabawy taneczne i atrakcyjne konkursy. Wspólne tańce dały wiele radości wszystkim uczestnikom balu.
Organizatorzy dziękują za wspólną zabawę i zapraszają za rok na kolejny  bal karnawałowy.

Dzień Francuski – warsztaty

W poniedziałek 25.02 odbyły się w naszej szkole warsztaty pt.” Dzień Francuski” realizowane w ramach Projektu współpracy międzynarodowej ze Szkołą Podstawową Alexandre’a Dumasa we Francji. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o Francji. Poznali położenie geograficzne, symbole narodowe i cechy charakterystyczne tego kraju.
Podczas wykonywania różnorodnych zadań wszyscy dobrze się bawili, śpiewali piosenki po polsku „Panie Janie” i po francusku „Frere Jacques”. Przedstawiciele klas zatańczyli dla wszystkich francuski taniec „Avant- deux. Młodzież odgrywała też scenki, wcielając się w rolę osób z prezentowanych na obrazach. Dużą atrakcją było wspólne robinie mumii. Swoją wiedzę o Francji uczniowie utrwalali, rozwiązując obrazkowe zagadki.
Podsumowaniem zajęć było uroczyste wręczenie uczniom dyplomów za udział w międzynarodowej wystawie prac plastycznych pod hasłem „Co nas łączy? Wartości bez granic”.
Nastrój warsztatów odzwierciedla nasza galeria zdjęć.

Wystawa prac plastycznych „Co nas łączy? Wartości bez granic”

Na przełomie lutego i marca powstała w naszej szkole piękna wystawa prac plastycznych. Przedsięwzięcie związane jest realizacją szkolnego projektu współpracy międzynarodowej ze Szkołą Podstawową Alexandre’a Dumasa we Francji. „ Wartości które nas łączą- dialog międzynarodowy”.

Lista szkół uczestniczących w projekcie:

 • Szkoła Podstawowa Alexandre’a Dumasa w Noisy- Le- Grand we Francji
 • Zespół Szkól Specjalnych nr 90 w Warszawie
 • Przedszkole nr 243 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie
 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. BŁ. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Piotra Skargi w Skrzyszowie
 • Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie
 • Przedszkole nr 104 w Warszawie
 • Przedszkole nr 150 „Baśniowy Dom” w Poznaniu
 • Przedszkole nr 97 „Leśna Polanka” w Warszawie
 • Publiczne Przedszkole w Mieleszynie oddział w Mielnie
 • Publiczne Przedszkole nr 23 w Radomiu
 • Przedszkole Samorządowe w Cycowie
 • Zespół Szkół im. 7 Pułku Ułanów w Cycowie
 • Przedszkole Miejskie nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie
 • Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Płoskiem
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu
 • Szkoła Podstawowa w Gronowie
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7 w Katowicach
 • Społeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa im. H. Ch. Andersena w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie

Dzień otwarty 19.02.2019r.

Szanowni Państwo

W dniu 19 lutego 2019r. na terenie naszej placówki przy ul. Kordeckiego 54 odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców kandydatów do Szkoły Podstawowej Specjalnej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

W tym dniu będzie możliwość obserwacji następujących zajęć:

Szkoła Podstawowa Specjalna:

 • 10.45-11.35- zajęcia lekcyjne z wychowawcą klasy pierwszej
 • 11.40-12.10- zajęcia świetlicowe
 • 12.10-12.35- zapoznanie się z placówką
 • 12.40-13.10-zajęcia logopedyczne

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:

 • 10.20-10.55- zapoznanie się z placówką
 • 10.55-11.40- funkcjonowanie w klasie pierwszej
 • 11.40-12.25- zajęcia kształtujące kreatywność

Po zakończonych zajęciach Rodzice będą mogli porozmawiać z Dyrektorem Szkoły

 

Wigilia szkolna

19.12.2018 był wyjątkowym dniem w naszej szkole. Tradycyjnie przy wigilijnym stole spotkali się zaproszeni goście, uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły.
Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Rady Rodziców, ksiądz proboszcz z Parafii p.w. Najczystszego Serca Maryi i byli pracownicy szkoły.
Uczniowie z młodszych klas przygotowali piękne jasełkowe przedstawienie.
Nie zapomniał o nas również Mikołaj, który przywiózł worek pełen prezentów.

Bądźmy życzliwi

22 listopada odbyła się zabawa integracyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej z okazji Światowego Dnia Życzliwości. Podczas zajęć uczestnicy zastanawiali się, co to jest koleżeństwo, uprzejmość i życzliwość wobec innych oraz jak można je okazywać. Rozpoznając i nazywając uczucia przeżywane w różnych sytuacjach, uczniowie uczyli się wczuwać w emocje innych i rozwijać umiejętność pozytywnego myślenia. Na podsumowanie zajęć każda klasa wykonała „życzliwy” plakat.

Spotkanie integracyjne ,,Gramy, śpiewamy, jesteśmy Polakami”.

We wtorek 13 listopada uczestnicy  zespołów rewalidacyjno – wychowawczych brali udział w spotkaniu integracyjnym  ,,Gramy. Śpiewamy. Jesteśmy Polakami”. Wydarzenie było wyjątkowe, bo ten rok był wyjątkowy. Obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się z symbolami narodowymi i słuchali pieśni patriotycznych. Z należytym szacunkiem wysłuchaliśmy hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego, który jest ważny dla każdego Polaka. Przy akompaniamencie instrumentów uczestnicy próbowali śpiewać i wystukiwać rytm słuchanych pieśni.

Przerwa świąteczna

Szanowni Rodzice, Opiekunowie,

jeżeli, z uwagi na osobistą sytuację, chcieliby Państwo aby Wasze dziecko w dniach ferii świątecznych przebywało w szkole prosimy o kontakt z dyrektorem ZSS nr 90, do 17 grudnia 2018r.

Zima w mieście 2019

W roku szkolnym 2018/2019 ferie zimowe w Województwie Mazowieckim zaplanowane są od 28 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r.
Zapisy do Programu będą odbywały się od 4.XII.2018 r. godz. 12.00 za pomocą elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl do 13.XII.2018r. do godz.12.00.
Rodzic/opiekun prawny wypełnia kartę kwalifikacyjną, którą można pobrać z systemu lub otrzymać w szkole/placówce specjalnej, która organizuje Program „Zima w Mieście” 2019.
szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie Biura Edukacji http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/zasady-rekrutacji-harmonogramy-placowki-specjalne
G.Zabrzyjewska

Jesienna zabawa

7 listopada odbyła się zabawa integracyjna pt. „Jesień”, w której brali udział uczestnicy zespołów rewalidacyjno-wychowawczych. Uczniowie najpierw pozbierali jesienne skarby, takie jak żołędzie, szyszki, kasztany i liście, by następnie wykorzystać je do zabawy. Zebrane przez dzieci symbole jesieni stały się ozdobą kącika przyrody, posłużyły tez do stworzenia pięknej pracy plastycznej.

Pożegnanie lata, powitanie jesieni 2018

10 października pod hasłem „Pożegnanie lata, powitanie jesieni” odbyła się w naszej szkole zabawa integrująca całą społeczność szkolną. Uczniowie mieli okazję spróbować swoich sił w różnych konkurencjach, np. plastyczno-technicznych, sportowych i kulinarnych.  W tym roku w ramach tradycyjnego poczęstunku uczniowie skosztowali pysznego kremu z dyni (wyhodowanej w naszym ogrodzie szkolnym). Na zakończenie zabawy wszystkie klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy.